اطلاع رسانی کلاسها

دوره سخنوری انگیزشی نگرشی ویژه بازاریابان شبکه ای

دوره یکساله
با ٣پشتیبان
١پشتیبتان همراه
حضورمستقیم استاد  ستایش تاجیک
حضور مستقیم استادزبان انگلیسی
ماهی سه بار حضوری
بقیه دوره مجازی و هررروز در ارتباط
حضور شما هرماه روی استیج درحضور مردم وأستادان
حضورشما ماهی یکبار در کارگاه اختصاصی
حضورشما هرماه در کارگاه اختصاصی زبان انگلیسی
معرفی شما به جامعه بیزنس یا هنری
حضورشما هرماه در دورهمی کافه سخن
پرسش وپاسخ روزانه
نقد بدون کارگاه زبان ۶ماهه:۴٨٠٠٠٠٠اقساط ماهی:٨۵٠٠٠٠ت،۶ماهه
نقد با کارگاه زبان ١ساله :٩۶٠٠٠٠٠ اقساط ماهی
ت ٨۵٠٠٠٠یکساله
با ارایه مدرک بین المللی معتبر
_______🍃🍃🍃
دوره مربیگری مجریگری   ویژه هرفردی که دنبال کسب درآمد است وقصد برگزاری کلاس دارد👇🏽👇🏽👇🏽

دوره ۶ماهه
با ٢پشتیبان
١پشتیبتان همراه
حضورمستقیم استاد  ستایش تاجیک

ماهی ٢ بار حضوری
بقیه دوره مجازی و هررروز در ارتباط
حضور شما هرماه روی استیج درحضور مردم وأستادان
حضورشما ماهی یکبار در کارگاه اختصاصی

معرفی شما به جامعه بیزنس یا هنری
حضورشما هرماه در دورهمی کافه سخن
پرسش وپاسخ روزانه
نقد بدون کارگاه زبان ۶ماهه:۴۵٠٠٠٠٠ اقساط ماهی:،۶ماهه ماهی ٨٠٠٠٠٠ت

با ارایه مدرک بین المللی معتبر
_________🍃🍃🍃
دوره مربیگری سخنوری ویژه هرفردی که دنبال کسب درآمد است وقصد برگزاری کلاس دارد ومیخواهد برروی استیج سخنرانی یا تدریس کند👇🏽👇🏽👇🏽

دوره ۶ماهه
با ٢پشتیبان
١پشتیبتان همراه
حضورمستقیم استاد  ستایش تاجیک

ماهی ٢ بار حضوری
بقیه دوره مجازی و هررروز در ارتباط
حضور شما هرماه روی استیج درحضور مردم وأستادان
حضورشما ماهی یکبار در کارگاه اختصاصی

معرفی شما به جامعه بیزنس یا هنری
حضورشما هرماه در دورهمی کافه سخن
پرسش وپاسخ روزانه
نقد بدون کارگاه زبان ۶ماهه:۴۵٠٠٠٠٠ اقساط ماهی:،۶ماهه ماهی ٨٠٠٠٠٠ت

با ارایه مدرک بین المللی معتبر
__________🍃🍃🍃
دوره مربیگری مجریگری   ویژه هرفردی که دنبال کسب درآمد است وقصد برگزاری کلاس دارد👇🏽👇🏽👇🏽

دوره ۶ماهه
با ٢پشتیبان
١پشتیبتان همراه
حضورمستقیم استاد  ستایش تاجیک

ماهی ٢ بار حضوری
بقیه دوره مجازی و هررروز در ارتباط
حضور شما هرماه روی استیج درحضور مردم وأستادان
حضورشما ماهی یکبار در کارگاه اختصاصی

معرفی شما به جامعه بیزنس یا هنری
حضورشما هرماه در دورهمی کافه سخن
پرسش وپاسخ روزانه
نقد بدون کارگاه زبان ٣ماهه ٣۵٠٠٠٠٠ اقساط ماهی:٣ماهه ماهی  ١١٩۵٠٠٠

با ارایه مدرک بین المللی معتبر
_______🍃🍃🍃
شهریه های ذکر شده برای کلاسهای عمومی می باشد.هزینه کلاسهای خصوصی متفاوت می باشد. برای موسسات و سازمان ها قیمت توافقی می باشد.
هماهنگی و ثبت نام: ۰۹۱۳۲۶۹۸۷۹۰

۶۲۵ مجموع بازدیدها, ۴ بازدیدهای انجام گرفته امروز

پاسخ دهید