بایگانی دسته بندی: سفیر حمیم

درباره سفیر حمیم

سفیر حمیم ستایش تاجیک حمیم به معنی :دوست، شفیق، مهربان، یار، خویش، خویشاوند، قریب، قوم، وابسته، گرم، صمیم، خوی، عرق  ولی منظورما دراینجا سفیر حمیم به معنی سفیرمهربانی است . وازطرفی دیگر درلحن با چشم پوشی ازحرف ح یعنی سفیرهم هستیم ...